Stypendium

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ROTARY KLUB ZAMOŚĆ ORDYNACKI
DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

§ 1

Regulamin przyznawania stypendium dla uczniów i studentów przez Rotary Klub Zamość Ordynacki, zwany dalej Regulaminem, określa zasady typowania stypendystów (beneficjentów), nabywania i utraty uprawnień oraz wypłaty stypendiów.

§ 2

Stypendia przyznawane są na wniosek członka Klubu – tzw. wniosek indywidualny lub wniosek kilku członków Klubu – tzw. wniosek łączny.

§ 3

Wnioski o przyznanie stypendium składane są w okresie od miesiąca września do końca miesiąca grudnia każdego roku – w trybie zwyczajnym lub w innym okresie w trybie nadzwyczajnym,przy czym musi on mieć charakter wniosku łącznego składanego przez co najmniej trzech członków Klubu.
Rozpatrzenie wniosku zgłoszonego w trybie zwyczajnym ma charakter obligatoryjny natomiast zgłoszonego w trybie nadzwyczajnym uzależnione jest od pozytywnej decyzji Zarządu Klubu.

§ 4

Wstępne decyzje o przyznaniu stypendium podejmowane są przez Zarząd Klubu, o czym informowani są członkowie Klubu najpóźniej na drugim Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w miesiącu styczniu. W przypadku sprzeciwu odnośnie wstępnej decyzji zgłoszonego przez członka Klubu uczestniczącego w zebraniu, Zarząd Klubu zarządza głosowanie nad wstępną decyzją o przyznaniu stypendium. Wynik głosowania ustala się przy zastosowaniu zwykłej większości głosów. Wstępna decyzja, która uzyska zwykłą większość głosów staje się decyzją ostateczną – w przeciwnym wypadku wniosek o stypendium zostaje odrzucony.

§ 5

Kandydat do uzyskania stypendium (uczeń, student) powinien łącznie co najmniej dwa warunki:

1) uzyskiwać ponadprzeciętną ogólną ocenę z nauki,

2) posiadać nienaganną opinię z przebiegu nauczania i zachowania, wydawaną przez
kierownictwo szkoły.

§ 6

Przekazanie stypendium powinno mieć, w miarę możności, uroczystą, okazjonalną oprawę.

§ 7

Wypłata stypendium następuje niezwłocznie po podjęciu ostatecznej decyzji określonej w § 4
w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez stypendystę lub w postaci wręczenia gotówki za pokwitowaniem – jednorazowo lub w transzach (ratach).
W przypadku wypłaty w ratach wypłata kolejnych rat może być wstrzymana, w wyjątkowej sytuacji, gdy Zarząd Klubu otrzyma wiarygodne informacje, potwierdzone przez kierownictwo szkoły, o pogorszeniu wyników nauki lub niewłaściwym, nagannym zachowaniu stypendysty.

§ 8

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2018 roku i może ulec zmianie w dowolnym czasie na podstawie decyzji Zarządu Klubu.

Zamość, 02 stycznia 2018 r.

Zarząd Klubu